Vědecká pracoviště AV ČR kvalifikovaná pro znaleckou činnost

(oddíl II.)*

V rámci Biologického centra AV ČR, v. v. i.:

Entomologický ústav

Pro obor: zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Ekologie, fyziologie, patologie, toxikologie hmyzu.

Hydrobiologický ústav

Pro obory: ochrana přírody, vodní hospodářství
Rozsah znaleckého oprávnění: Hydrobiologie, zejména přehradních nádrží, posuzování chemických, biologických a mikrobiologických parametrů kvality vody a prognózy vývoje kvality vody a eutrofizace v nádržích a soustavách, vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění, hodnocení rybích obsádek nádrží.

Parazitologický ústav

Pro obory: zdravotnictví, zemědělství
Rozsah znaleckého oprávnění: Biologická podstata parazitismu, prostorová struktura a dynamika přírodních ohnisek nákaz.

Další vědecká pracoviště AV ČR kvalifikovaná pro znaleckou činnost

* Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo dne 13. července 2004 pod č.j. 228/2003-Zn podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle § 6 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Seznam byl uveřejněn v Ústředním věstníku ČR v říjnu 2004 (částka 2) ve dvou oddílech: V prvním oddílu jsou zařazeny ústavy specializované pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 citovaného zákona. Ve druhém oddílu jsou zařazeny vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, od nichž mohou státní orgány ve zvlášť obtížných případech požádat zpracování znaleckého posudku za podmínek stanovených v ustanovení § 21 odst. 2 citovaného zákona.

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji