Dětská skupina MOTÝL

Zahájení

Slavnostní zahájení provozu dětské skupiny MOTÝL se uskuteční 30. října v 10 hodin ve vstupní hale BC AV ČR


Motýl

Registrační číslo:CZ.1.04/3.4.04/A4.00004
Operační program:Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy:4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo a název oblasti podpory:4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Doba realizace projektu:1. červenec 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., (dále jen BC) zaměstnává přes 500 zaměstnanců. Silnou kategorií jsou mladí vědečtí pracovníci do 34 let. Ještě větší skupinu představují doktorandi zaměstnaní v BC na částečné úvazky, jejichž počet se v průměru pohybuje kolem 110 osob. Tito mladí lidé představují zásadní potenciál rozvoje vědecké práce na BC. Je jim proto věnována na pracovištích BC mimořádná pozornost z hlediska růstu jejich odbornosti. Věda a výzkum je velmi specifický obor, který vyžaduje kontinuitu práce. Především mladé rodiny a zejména mladé doktorandky a vědecké pracovnice se potýkají s problémem skloubení profesního a soukromého života tak, aby odborně nezaostávaly. Jedním z důležitých momentů pro vytvoření rovných příležitostí pro muže i ženy na BC je i vybudování zařízení pro hlídání dětí zaměstnanců.

Analýza, která byla soustředěna především na výše uvedenou kategorii mladých pracovníků, ukázala, že optimální z hlediska potřeb, prostorových možností a dalších faktorů bude vybudování zařízení pro umístění 12 dětí, převážně ve věku od půl roku do tří let.

BC sdílí společný kampus s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (dále jen JU). Činnosti obou institucí jsou velmi provázané, a to v oblasti vědy a výzkumu i v pedagogické činnosti. BC proto nabídlo JU partnerství v připravovaném projektu. Zájem o využití dětské skupiny byl na JU též prokázán.

Vedení BC vyčlenilo pro vybudování DS adekvátně veliký prostor ubytovny, která je situována ve společném kampusu BC a JU a která je využívána především pro ubytování hostů BC. Dětská skupina bude v těchto prostorách využívána dle podmínek projektu pro 12 dětí ve věku od půl roku do začátku školní docházky, pro denní péči od 7,30 do 16,30.

Kontaktní osoba

Ing. Michaela Krištůfková, michaela.kristufkova@bc.cas.cz, 387 775 050

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
BC AV ČR VÝZKUM PROJEKTY DOKUMENTY SLUŽBY ZAJÍMAVOSTI KONTAKTY
© 2007-2017 BC AV ČR, v. v. i., webmaster@bc.cas.cz
ENGLISH VERSION

Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie

Inosfera.cz
Web inosfera.cz vznikl díky projektu TTM financovaného z OP VK

Bridge4Innovation

Věda pro veřejnost – cesta k udržitelnému rozvoji

Věda
pro veřejnost

cesta
k udržitelnému
rozvoji